Byggentreprenad järnväg

Våra tjänster

BAKGRUND

Rallarsving och järnvägen

Järnväg, spårväg och tunnelbana är viktiga funktioner för en hållbar samhällsutveckling. Som en ledande entreprenör är Rallarsving med och skapar förutsättningar för att den järnväg som finns och byggs klarar framtidens krav på funktion, kvalitet och säkerhet.

Hög kvalitet och säkerhet kräver förståelse och Rallarsving finns därför nära de som äger, förvaltar, underhåller och bygger järnväg, spårväg och tunnelbana. Vi förstår och kan underhåll, byggnation och konsulttjänster och hur de fungerar i entreprenader, vid tjänsteleveranser och vid uthyrning av personal och maskiner.

Rallarsving AB erbjuder järnvägsmarknadens mest kvalificerade yrkesutövare inom teknikområdena ban-, el-, signal och maskin. Teknikområdena mark och teleteknik erbjuds via nära samarbeten med andra företag.

Läs vår broschyr (pdf)

KVALITETSCERTIFIERING

ISO 3834-2:2021

Certifieringen omfattar följande verksamhet:

Järnvägsteknisk svetsning. Järnvägsbyggnadsentreprenad samt drift och underhåll av järnväg, spårväg och tunnelbana.

Certifikatet är beviljat 2022-06-22
Detta certifikat gäller t.o.m. 2025-06-22

VÅRA KÄRNOMRÅDEN

BAN

Ban är Rallarsvings största teknikområde. Banteknik är det som syns på marken på järnvägen, räler, sliper, och växlar. Vi gör allt från att byta enskilda komponenter till att vara med och bygga och underhålla järnväg, spårväg- och tunnelbanesystem.

Exempel på yrkesutövare är: Svetsansvarig | Termitsvetsare | Spårsvetsare | Växelbyggare | Arbetsledare | Bantekniker Tillsyningsmän | HTSM | Ibrukstagningsledare ban

EL

Teknikområde El innefattar både kontaktledning, kontaktskena och annan elkraft som krävs för att järnväg, spårväg och tunnelbana skall fungera.

Kontaktledning är en luftledning och kontaktskena är en strömförande stålprofil som båda förser tågens motorer med energi. Elkraft motsvarar sådan el vi ser i vårt övriga samhälle. Exempel på detta är belysning, eluttag och elförsörjning till signalsystem, tågvärme och andra ting.

Exempel på yrkesutövare är: Behörig installatör | Elarbetsansvarig maskin | Elkraftmontör Kontaktledningsmontör | Arbetsledare el

SIGNAL

Teknikområdet Signal omfattar kommunikationen mellan tågen (lokförarna), järnvägen, spårvägen och tunnelbanan (trafikledningen).

Signalteknik har flera olika delområden, bland annat Optisk signalering (ljussignaler för lokförare) Positioneringssystem (trafikledningens system för att veta och visa vart tågen finns. Systemet kallas spårledningssystemet och delar in banan i olika sektioner. ATC, Automatisk Tågkontroll, är ett säkerhetssystem som kompletterar de olika delområdena.

Exempel på yrkesutövare är: Signaltekniker | Signaltekniker SISÄ | Arbetsledare signal

MASKIN

Maskin är egentligen inget eget teknikområde inom järnväg, spårväg och tunnelbana. Inom Rallarsving är maskin tvåvägsgående maskiner. Ett exempel är Huddig Traktorgrävare som är utrustade med specialredskap för att kunna arbeta med andra yrkesutövare inom de andra teknikområdena.

Exempel på arbetsuppgifter är: Korgkörning för arbete med t.ex. kontaktledning, fallskydd och tunneltak | Slipersbyte med specialutrustning | Rälsbyte med specialutrustning | Kabel- och ledningsdragning med specialutrustning | Snö- och vegetationsarbeten med specialutrustning

Entreprenad

När vi låter våra teknikområden arbeta tillsammans med mark och tele och när vi gör alla eller delar av teknikområdenas uppgifter för en beställares räkning så utför vi en entreprenad. Vi har teknisk kunskap och förmåga att utföra både egna entreprenader och att arbeta som underentreprenörer, det vill säga när vi jobbar vi åt någon annan entreprenör men utför en begränsad del.

Vi har erfarenhet av både utförandeentreprenad och totalentreprenad, med eller utan projektering (bygghandlingar).

En särskild form av entreprenader inom järnväg, spårväg och tunnelbana är det som branschen kallar Drift- och underhållsentreprenader, vilket är en typ av funktionsentreprenader. Inom denna typ av entreprenader krävs hela kunskapsbredden då felavhjälpning är en viktig och helt avgörande del för att upprätthålla järnväg, spårväg och tunnelbanors funktion, och att de hela tiden är tillgängliga för trafik.

Här ger vi marknaden extra fokus och det är här vi genom entreprenader, tjänster och bemanning är som allra störst: Det är här vi får bäst utbyte genom att erbjuda järnvägsmarknadens mest kvalificerade yrkesutövare.

Vi är tredje generationens rallare